ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“ ТЕМЕРИН

На основу члана 37, 51. и 52. Закона о запосленима у јавним службама („Сл.гласник РС“ бр.113/2017, 95/2018, 86/2018, 86/2019 и 157/2020), члана 27к Закона о буџетском систему, одлуке о спровођењу конкурса бр. 004/2022 , Културни центар „Лукијан Мушицки“ Темерин


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“ ТЕМЕРИН

I Установа у којој се попуњава радно место:
Културни центар „Лукијан Мушицки“ Темерин, ул.Новосадска 324, 21235 Темерин
II Радно место које се попуњава:
Шеф рачуноводства, број извршилаца 1, на неодређено време
Опис посла: Шеф рачуноводства, број извршилаца 1, на неодређено време


Услови: VII степен стручне спреме, економског или финансијског смера, 3 (три) године искуства на истим пословима.
Општи услови за рад у Културном центру „Лукијан Мушицки“ Темерин: да кандидат има здравствену (психичку и физичку) способност за рад на пословима радног места које се попуњава путем конкурса, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа.

У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата и то:
а) Вештине, односно компетенције кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логичко размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима, кроз симулацију типичног проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши.

III Место рада
Културни центар „Лукијан Мушицки“ Темерин, ул.Новосадска 324, 21235 Темерин

IV Рок за подошење пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријаве је 10 (десет) дана од дана оглашавања конкурса на веб-сајту Културног центра „Лукијан Мушицки“ Темерин и огласној табли.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Милица Марчета, Главни уредник музичко-сценског, драмског, забавног и дечијег програма, Културни центар „Лукијан Мушицки“ Темерин, Канцеларија културе, телефон: 069/718-024.

VI Адреса на коју се подноси пријава на конкурс:
Културни центар „Лукијан Мушицки“ Темерин
ул.Новосадска 324, 21235 Темерин
са назнаком: „За конкурс за попуњавање радног места Шеф рачуноводства“.

VII Датум оглашавања конкурса на веб-сајту и огласној табли: 06.01.2022.године

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- пријава са биографијом;

- извод из матичне књиге рођених;

- уверење о држављанству;

- очитана лична карта или фотокопија личне карте;

- доказ о стеченом високом образовању захтеваног смера ;

- уверење од Министарства унутрашњих послова – Полицијске управе да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, не старије од шест месеци;

- потврда о досадашњем радном искуству у струци.


Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.

Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује).

IX Место, дан и време провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, обавиће се провера назначених знања и вештина у просторијама Културног центра „Лукијан Мушицки“ Темерин, ул.Новосадска 324, 21235 Темерин. Дана 17.01.2022.године у 10,00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем на број телефона који су навели у пријави или писменим путем преко електронске поште наведене у пријави.

X За радно место које се попуњава конкурсом, радни однос се заснива на неодређено време.

XI Конкурс спроводи Конкурсна комисија образована одлуком директора Културног центра „Лукијан Мушицки“ Темерин бр.004/1/2022 од 04.01.2022.године

Напомена:
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника, биће одбачене решењем конкурсне комисије против кога се може изјавити приговор директору Културног центра у року од 5 (пет) дана од дана пријема решења.

Овај конкурс објавити на огласној табли и веб-сајту Културног центра „Лукијан Мушицки“ Темерин.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“ ТЕМЕРИН
Број:005/2022 од 06.01.2022.године

Реализација пројекта

По конкурсу у 2017. години, у области заштите и очувања непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа у АП Војводини, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама финансирао је пројекат тадашњег Културног центра општине Темерин под називом „Формирање веб странице, виртуалног музеја и обезбеђивање приступа особама са посебним потребама у Етно-парку „Брвнара“ у Бачком Јарку“.
Том приликом, за потребе промовисања, очувања, заштите и презентовања непокретног културног и музејског наслеђа широкој маси популације израђен је веб сајт Културног центра (www.kctemerin.org.rs), установе задужене за бригу над овим спомеником културе. У оквиру веб сајта постављена је видео анимација - електронска капија реалног музеја која омогућава панорамски приказ сталне поставке Етно-парка као и презентовање појединих репрезентативних експоната са сталне поставке, 3D мапирањем. Ради обезбеђења приступа споменику културе особама са посебним потребама, реализацијом пројекта, израђене су четири мобилне метално-дрвене прилазне платформе, тј. чврсте површине постављене под углом у односу на хоризонталну раван, на сваком појединачном објекту (главна зграда – брвнара, вајат, млечар) као и на улазној капији. Стога, интеграцијом техничко-технолошког система опремљености помоћу овог пројекта омогућава се испуњавање обавезних елемената приступачности прописане Правилником за особе са инвалидитетом и особе смањене покретљивости (старе особе, труднице, особе чија је могућност несметаног кретања привремено или трајно смањена услед баријера са којима се сусрећу).

http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

 

  • 1
  • 2