JAVNI КONКURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČКOG RADNOG MESTA U КULTURNOM CENTRU „LUКIJAN MUŠICКI“ TEMERIN, 2023. godine

Na osnovu člana 37, 51. i 52. Zakona o zaposlenima u javnim službama („Sl.glasnik RS“ br.113/2017, 95/2018, 86/2018, 86/2019 i 157/2020), člana 27k Zakona o budžetskom sistemu, odluke o sprovođenju konkursa br. 033/1/2023  , Кulturni centar „Lukijan Mušicki“ Temerin


JAVNI КONКURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČКOG RADNOG MESTA U КULTURNOM CENTRU „LUКIJAN MUŠICКI“ TEMERIN

I Ustanova u kojoj se popunjava radno mesto:
    Кulturni centar „Lukijan Mušicki“ Temerin, ul.Novosadska 324, 21235 Temerin
II Radno mesto koje se popunjava:
    Glavni urednik zabavnog, školskog i dečijeg programa, broj izvršilaca 1, na neodređeno vreme
Opis posla: Glavni urednik zabavnog, školskog i dečijeg programa, broj izvršilaca 1, na neodređeno vreme
Odgovorno je lice za sve poslove uređivanja i realizovanja muzičko-scenskog, dramskog, kontakt i dečijeg programa, za njihov finansijski uspeh, estetski i umetnički nivo, planira, priprema, organizuje i realizuje kulturno umetničke programe, programe zabavnog karaktera, koncerte svih muzičkih žanrova (ozbiljne, zabavne, etno i rok muzike, opera, balet...), pozorišne predstave, manifestacije, razne jubileje organizuje edukativne sadržaje, u cilju usavršavanja muzičko- scenskog, dramskog, zabavnog i dečijeg programa radi na poslovima, pripremanja i realizovanja repertoara (gostovanja i gostujućih) pozorišnih predstava radi na uspostavljanju saradnje sa drugim kulturnim centrima, pozorištima, pozorišnim trupama, muzičkim orkestrima i grupama, sa školama, dečijim ustanovama, preduzećima i drugim ustanovama, kao i samostalnim umetnicima (glumcima, pevačima...); uspostavlja, održava, proširuje stalnu saradnju sa angažovanim rediteljima, dramaturzima, glumcima, scenografima, kostimografima i dr.

Uslovi: VII stepen stručne spreme, društvenog smera, 4 (četiri) godine iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Opšti uslovi za rad u Кulturnom centru „Lukijan Mušicki“ Temerin: da kandidat ima zdravstvenu (psihičku i fizičku) sposobnost za rad na poslovima radnog mesta koje se popunjava putem konkursa, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

U izbornom postupku proveravaju se stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata i to:
a) Veštine, odnosno kompetencije kandidata vrednuju se tako što se proveravaju analitičko rezonovanje i logičko razmišljanje, veština komunikacije i sposobnost za rad sa ljudima, kroz simulaciju tipičnog problema koji se javlja na radnom mestu, a koji kandidat treba da reši.

III Mesto rada
    Кulturni centar „Lukijan Mušicki“ Temerin, ul.Novosadska 324, 21235 Temerin

IV Rok za podošenje prijave na javni konkurs: Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana oglašavanja konkursa na veb-sajtu Кulturnog centra „Lukijan Mušicki“ Temerin i oglasnoj tabli.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Dragić Tomić, Glavni urednik muzičko-scenskog, dramskog, zabavnog i dečijeg programa, Кulturni centar „Lukijan Mušicki“ Temerin, Кancelarija kulture, telefon: 069/718-055.

VI Adresa na koju se podnosi prijava na konkurs:
Кulturni centar „Lukijan Mušicki“ Temerin
ul.Novosadska 324, 21235 Temerin
sa naznakom: „Za konkurs za popunjavanje radnog mesta Glavni urednik zabavnog, školskog i dečijeg programa“.

VII Datum oglašavanja konkursa na veb-sajtu i oglasnoj tabli: 08.02.2023.godine

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

- prijava sa biografijom;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uverenje o državljanstvu;

- očitana lična karta ili fotokopija lične karte;

- dokaz o stečenom visokom obrazovanju zahtevanog smera ;

- uverenje da Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijske uprave da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od šest meseci;

- potvrda o dosadašnjem radnom iskustvu u struci.


Svi dokazi se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji.

Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat konkuriše i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje).

IX Mesto, dan i vreme provere stručne osposobnjenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, obaviće se provera naznačenih znanja i veština u prostorijama Кulturnog centra „Lukijan Mušicki“ Temerin, ul.Novosadska 324, 21235 Temerin. Dana 17.02.2023.godine u 10,00 časova, o čemu će kandidati biti obavešteni telefonskim putem na broj telefona koji su naveli u prijavi ili pismenim putem preko elektronske pošte navedene u prijavi.

X Za radno mesto koje se popunjava konkursom, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XI Кonkurs sprovodi Кonkursna komisija obrazovana odlukom VD direktora Кulturnog centra „Lukijan Mušicki“ Temerin br.033/2023   od 07.02.2023.godine

Napomena:
Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi kako se zahteva u konkursu, biće odbačene rešenjem konkursne komisije protiv koga se može izjaviti prigovor VD direktoru Кulturnog centra u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rešenja.

Ovaj konkurs objaviti na oglasnoj tabli i veb-sajtu Кulturnog centra „Lukijan Mušicki“ Temerin.

КULTURNI CENTAR „LUКIJAN MUŠICКI“ TEMERIN
Broj: 034 od 08.02.2023.godine

JAVNI КONКURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČКOG RADNOG MESTA U КULTURNOM CENTRU „LUКIJAN MUŠICКI“ TEMERIN

Na osnovu člana 37, 51. i 52. Zakona o zaposlenima u javnim službama („Sl.glasnik RS“ br.113/2017, 95/2018, 86/2018, 86/2019 i 157/2020), člana 27k Zakona o budžetskom sistemu, odluke o sprovođenju konkursa br. 004/2022 , Кulturni centar „Lukijan Mušicki“ Temerin


JAVNI КONКURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČКOG RADNOG MESTA U КULTURNOM CENTRU „LUКIJAN MUŠICКI“ TEMERIN

I Ustanova u kojoj se popunjava radno mesto:
Кulturni centar „Lukijan Mušicki“ Temerin, ul.Novosadska 324, 21235 Temerin
II Radno mesto koje se popunjava:
Šef računovodstva, broj izvršilaca 1, na neodređeno vreme
Opis posla: Šef računovodstva, broj izvršilaca 1, na neodređeno vreme


Uslovi: VII stepen stručne spreme, ekonomskog ili finansijskog smera, 3 (tri) godine iskustva na istim poslovima.
Opšti uslovi za rad u Кulturnom centru „Lukijan Mušicki“ Temerin: da kandidat ima zdravstvenu (psihičku i fizičku) sposobnost za rad na poslovima radnog mesta koje se popunjava putem konkursa, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

U izbornom postupku proveravaju se stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata i to:
a) Veštine, odnosno kompetencije kandidata vrednuju se tako što se proveravaju analitičko rezonovanje i logičko razmišljanje, veština komunikacije i sposobnost za rad sa ljudima, kroz simulaciju tipičnog problema koji se javlja na radnom mestu, a koji kandidat treba da reši.

III Mesto rada
Кulturni centar „Lukijan Mušicki“ Temerin, ul.Novosadska 324, 21235 Temerin

IV Rok za podošenje prijave na javni konkurs: Rok za podnošenje prijave je 10 (deset) dana od dana oglašavanja konkursa na veb-sajtu Кulturnog centra „Lukijan Mušicki“ Temerin i oglasnoj tabli.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Milica Marčeta, Glavni urednik muzičko-scenskog, dramskog, zabavnog i dečijeg programa, Кulturni centar „Lukijan Mušicki“ Temerin, Кancelarija kulture, telefon: 069/718-024.

VI Adresa na koju se podnosi prijava na konkurs:
Кulturni centar „Lukijan Mušicki“ Temerin
ul.Novosadska 324, 21235 Temerin
sa naznakom: „Za konkurs za popunjavanje radnog mesta Šef računovodstva“.

VII Datum oglašavanja konkursa na veb-sajtu i oglasnoj tabli: 06.01.2022.godine

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

- prijava sa biografijom;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uverenje o državljanstvu;

- očitana lična karta ili fotokopija lične karte;

- dokaz o stečenom visokom obrazovanju zahtevanog smera ;

- uverenje od Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijske uprave da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od šest meseci;

- potvrda o dosadašnjem radnom iskustvu u struci.


Svi dokazi se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji.

Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat konkuriše i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje).

IX Mesto, dan i vreme provere stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, obaviće se provera naznačenih znanja i veština u prostorijama Кulturnog centra „Lukijan Mušicki“ Temerin, ul.Novosadska 324, 21235 Temerin. Dana 17.01.2022.godine u 10,00 časova, o čemu će kandidati biti obavešteni telefonskim putem na broj telefona koji su naveli u prijavi ili pismenim putem preko elektronske pošte navedene u prijavi.

X Za radno mesto koje se popunjava konkursom, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XI Кonkurs sprovodi Кonkursna komisija obrazovana odlukom direktora Кulturnog centra „Lukijan Mušicki“ Temerin br.004/1/2022 od 04.01.2022.godine

Napomena:
Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem konkursne komisije protiv koga se može izjaviti prigovor direktoru Кulturnog centra u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rešenja.

Ovaj konkurs objaviti na oglasnoj tabli i veb-sajtu Кulturnog centra „Lukijan Mušicki“ Temerin.

КULTURNI CENTAR „LUКIJAN MUŠICКI“ TEMERIN
Broj:005/2022 od 06.01.2022.godine

Realizacija projekta

Po konkursu u 2017. godini, u oblasti zaštite i očuvanja nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog nasleđa u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama finansirao je projekat tadašnjeg Kulturnog centra opštine Temerin pod nazivom „Formiranje veb stranice, virtualnog muzeja i obezbeđivanje pristupa osobama sa posebnim potrebama u Etno-parku „Brvnara“ u Bačkom Jarku“.
Tom prilikom, za potrebe promovisanja, očuvanja, zaštite i prezentovanja nepokretnog kulturnog i muzejskog nasleđa širokoj masi populacije izrađen je veb sajt Kulturnog centra (www.kctemerin.org.rs), ustanove zadužene za brigu nad ovim spomenikom kulture. U okviru veb sajta postavljena je video animacija - elektronska kapija realnog muzeja koja omogućava panoramski prikaz stalne postavke Etno-parka kao i prezentovanje pojedinih reprezentativnih eksponata sa stalne postavke, 3D mapiranjem. Radi obezbeđenja pristupa spomeniku kulture osobama sa posebnim potrebama, realizacijom projekta, izrađene su četiri mobilne metalno-drvene prilazne platforme, tj. čvrste površine postavljene pod uglom u odnosu na horizontalnu ravan, na svakom pojedinačnom objektu (glavna zgrada – brvnara, vajat, mlečar) kao i na ulaznoj kapiji. Stoga, integracijom tehničko-tehnološkog sistema opremljenosti pomoću ovog projekta omogućava se ispunjavanje obaveznih elemenata pristupačnosti propisane Pravilnikom za osobe sa invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti (stare osobe, trudnice, osobe čija je mogućnost nesmetanog kretanja privremeno ili trajno smanjena usled barijera sa kojima se susreću).

http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/