ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“ ТЕМЕРИН, 2024.

- ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“ ТЕМЕРИН, 2024.

- ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“ ТЕМЕРИН, 2024. / 1

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“ ТЕМЕРИН, 2023.

На основу члана 37, 51. и 52. Закона о запосленима у јавним службама („Сл.гласник РС“ бр.113/2017, 95/2018, 86/2018, 86/2019 и 157/2020), члана 27к Закона о буџетском систему, одлуке о спровођењу конкурса бр. 033/1/2023  , Културни центар „Лукијан Мушицки“ Темерин


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“ ТЕМЕРИН

I Установа у којој се попуњава радно место:
    Културни центар „Лукијан Мушицки“ Темерин, ул.Новосадска 324, 21235 Темерин
II Радно место које се попуњава:
    Главни уредник забавног, школског и дечијег програма, број извршилаца 1, на неодређено време
Опис посла: Главни уредник забавног, школског и дечијег програма, број извршилаца 1, на неодређено време
Одговорно је лице за све послове уређивања и реализовања музичко-сценског, драмског, контакт и дечијег програма, за њихов финансијски успех, естетски и уметнички ниво, планира, припрема, организује и реализује културно уметничке програме, програме забавног карактера, концерте свих музичких жанрова (озбиљне, забавне, етно и рок музике, опера, балет...), позоришне представе, манифестације, разне јубилеје организује едукативне садржаје, у циљу усавршавања музичко- сценског, драмског, забавног и дечијег програма ради на пословима, припремања и реализовања репертоара (гостовања и гостујућих) позоришних представа ради на успостављању сарадње са другим културним центрима, позориштима, позоришним трупама, музичким оркестрима и групама, са школама, дечијим установама, предузећима и другим установама, као и самосталним уметницима (глумцима, певачима...); успоставља, одржава, проширује сталну сарадњу са ангажованим редитељима, драматурзима, глумцима, сценографима, костимографима и др.

Услови: VII степен стручне спреме, друштвеног смера, 4 (четири) године искуства на истим или сличним пословима.
Општи услови за рад у Културном центру „Лукијан Мушицки“ Темерин: да кандидат има здравствену (психичку и физичку) способност за рад на пословима радног места које се попуњава путем конкурса, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа.

У изборном поступку проверавају се стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата и то:
а) Вештине, односно компетенције кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логичко размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима, кроз симулацију типичног проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши.

III Место рада
    Културни центар „Лукијан Мушицки“ Темерин, ул.Новосадска 324, 21235 Темерин

IV Рок за подошење пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана оглашавања конкурса на веб-сајту Културног центра „Лукијан Мушицки“ Темерин и огласној табли.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгић Томић, Главни уредник музичко-сценског, драмског, забавног и дечијег програма, Културни центар „Лукијан Мушицки“ Темерин, Канцеларија културе, телефон: 069/718-055.

VI Адреса на коју се подноси пријава на конкурс:
Културни центар „Лукијан Мушицки“ Темерин
ул.Новосадска 324, 21235 Темерин
са назнаком: „За конкурс за попуњавање радног места Главни уредник забавног, школског и дечијег програма“.

VII Датум оглашавања конкурса на веб-сајту и огласној табли: 08.02.2023.године

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- пријава са биографијом;

- извод из матичне књиге рођених;

- уверење о држављанству;

- очитана лична карта или фотокопија личне карте;

- доказ о стеченом високом образовању захтеваног смера ;

- уверење да Министарства унутрашњих послова – Полицијске управе да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, не старије од шест месеци;

- потврда о досадашњем радном искуству у струци.


Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.

Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује).

IX Место, дан и време провере стручне оспособњености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, обавиће се провера назначених знања и вештина у просторијама Културног центра „Лукијан Мушицки“ Темерин, ул.Новосадска 324, 21235 Темерин. Дана 17.02.2023.године у 10,00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем на број телефона који су навели у пријави или писменим путем преко електронске поште наведене у пријави.

X За радно место које се попуњава конкурсом, радни однос се заснива на неодређено време.

XI Конкурс спроводи Конкурсна комисија образована одлуком ВД директора Културног центра „Лукијан Мушицки“ Темерин бр.033/2023   од 07.02.2023.године

Напомена:
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази како се захтева у конкурсу, биће одбачене решењем конкурсне комисије против кога се може изјавити приговор ВД директору Културног центра у року од 5 (пет) дана од дана пријема решења.

Овај конкурс објавити на огласној табли и веб-сајту Културног центра „Лукијан Мушицки“ Темерин.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“ ТЕМЕРИН
Број: 034 од 08.02.2023.године

  • 1
  • 2